Στυλιανός Σπύρου – Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Σερρών

Επώνυμο :ΣΠΥΡΟΥ

Όνομα:ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Όνομα πατρός:Αλέξανδρος

Όνομα μητρός:Μαρία

Επάγγελμα:Msc Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γεννήθηκα στις 22-7-1963 στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ , ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ .

Τις γυμνασιακές μου σπουδές τις έκανα στην πόλη της Θεσσαλονίκης .

Τον Οκτώβριο του 1981 πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το οποίο και αποφοίτησα μετά από πέντε ( 5 ) χρόνια , δηλαδή τον Οκτώβριο του 1986 , με βαθμό  «ΛΙΑΝ  ΚΑΛΩΣ» ,   ΟΚΤΩ  ( 8 )  .

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους έλαβα από το Τ.Ε.Ε. την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού .

Από το 1989 , τέλος εκπλήρωσης της στρατιωτικής μου θητείας , έως το 1994 , εργάσθηκα σαν ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες – επιβλέψεις αλλά και κατασκευές κτιριακών έργων , στην περιοχή Θεσσαλονίκης αλλά και Χαλκιδικής .

Στις 3-5-1994 προσλήφθηκα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών ( Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ) , στην Οργανική θέση του Προϊσταμένου Τμήματος Ύδρευσης , με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού , στην οποία υπηρέτησα έως τις 7-10-2001 .

Στις  8-10-2001 τοποθετήθηκα , με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ ,  στην θέση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας , θέση στην οποία συνεχίζω να υπηρετώ μέχρι σήμερα , πάντα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου  και έχοντας συνολικά την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Η/Μ , της Μονάδος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Βιολογικός ) και του Γραφείου Μελετών  της Επιχείρησης .

Ειδικότερα , μέσα στα κύρια καθήκοντά μου ήταν και εξακολουθούν να είναι :

Α. Η επάρκεια και η σωστή παρακολούθηση – λειτουργία συντήρηση  των δικτύων Υδρευσης και Αποχέτευσης της πόλης των Σερρών , μαζί και με τα νέα Δημοτικά Διαμερίσματά της .

Β. . Η επάρκεια και η σωστή συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Η/Μ Τμήματος , ( Γεωτρήσεις – Αντλιοστάσια ) ,  αλλά και των αντιστοίχων του Βιολογικού καθαρισμού .

Γ. Ο σχεδιασμός λειτουργίας της Επιχείρησης κατά τα επόμενα έτη στον Τεχνικό Τομέα , με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα διαχείρισης των υδατικών πόρων , με την σύνταξη μελετών και αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης ,   νέων  έργων Υδρευσης – Αποχέτευσης – Η/Μ , που πρόκειται να εκτελεσθούν από την ΔΕΥΑΣ .

Δ. Η επίβλεψη πληθώρας έργων  Υδρευσης – Αποχέτευσης – Η/Μ , είτε με την ιδιότητα του κατ’ αρχήν επιβλέποντα ως το 2001 , είτε ως Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από το 2001 έως σήμερα , που η ΔΕΥΑ Σερρών συνολικά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων, είτε με ίδιους πόρους .

Ε. Η εφαρμογή μέτρων υγειονομικής προστασίας του κοινού , έναντι κινδύνων που μπορεί να προέλθουν από την λειτουργία των γεωτρήσεων πόσιμου νερού , των πηγών  , αλλά και συνολικά των δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης .

Τον Οκτώβριο του 2001 , απέκτησα μετά από επιτυχή παρακολούθηση ενός ( 1 ) έτους  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. , με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» , το αντίστοιχο Δίπλωμα , με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» και με κύριες κατευθύνσεις την Διαχείριση των Υδατικών Πόρων αλλά και την Προστασία των Υπόγειων Νερών , στα πλαίσια της «Βιωσιμότητας»  και της «Αειφορίας» .

Σε όλο το διάστημα των ετών , από την έναρξη των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων έως σήμερα και παράλληλα με τις κύριες ασχολίες μου , μου δόθηκε η ευκαιρία :

  1. Να παρακολουθήσω σειρά ενημερωτικών παρουσιάσεων – σεμιναρίων διαφόρων Επιστημονικών Φορέων ( Τ.Ε.Ε. – Α.Ε.Ι. κ.λ.π. )  , σε γενικότερα θέματα Νερού και Περιβάλλοντος .
  2. Σε συμμετέχω σε διάφορα προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης μέσα στην ίδια την Υπηρεσία μου , όπως αυτά των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( G.I.S. ) .
  3. Να συμμετέχω ο ίδιος σε σεμινάρια της Β’Θμιας Εκπαίδευσης ως Εισηγητής με θέματα «Νερό – Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη» .
  4. Ν’ ασχοληθώ ως εκπαιδευτής πρακτικής άσκησης , σημαντικού αριθμού ωρών , σε Προγράμματα Κατάρτισης του αντίστοιχου Κέντρου της πόλης των Σερρών , με θέματα «Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης» , «Ανακύκλωση υάλου – χάρτου – αλουμινίου» κ.λ.π.

Σημειώνω ακόμη ότι παράλληλα με την κύρια εργασία μου , κατά την διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου του έτους 1999 , εργάσθηκα ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο  Τ.Ε.Ι. Σερρών ( Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ) , στο Εργαστήριο  Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ  .

Από τον Οκτώβριο του 2007 είμαι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης .

Αναφέρω ότι έχω γνώσεις χρήσης  ηλεκτρονικών υπολογιστών , είμαι κάτοχος του ECDL Core Certificate, εκπαιδεύθηκα στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σερρών στην χρήση AUTO – CAD (Σχεδίαση με Η/Υ ) , χειρίζομαι  εξειδικευμένα   προγράμματα   ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού  που σχετίζονται με την καθημερινή μου εργασία στην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης  και είμαι κάτοχος του πτυχίου Αγγλικής γλώσσας LOWER CAMBRIDGE .