ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ
Επώνυμο ΘΕΟΔΩΡΟΥ
   
   
   
   
  ΣΠΟΥΔΕΣ
Α’ Τίτλος Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακός τίτλος Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες (αναγνώριση συνάφειας με το Πρακτικό 1/17.2.1989 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου) Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Β’ Τίτλος Πτυχίο Τμήματος Νομικής με ειδίκευση στις Νομικές Επιστήμες Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών  του Α.Π.Θ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2011 Παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2000» Διοργανωτής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ (EUCAT SA)
  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αγγλικά (C1)
  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Σήμερα Φορέας: Δήμος Καλαμαριάς Γενικός Δ/ντής
11/2000 έως την αναστολή της έκδοσης (2005) Φορέας: Εκδόσεις « Επικοινωνία» Μέλος Συντακτικής επιτροπής του Διμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού  για θέματα τοπικής Αυτοδιοίκησης «Δήμος».
28872/24-7-2002  απ.  ΓΓ της ΠΚΜ Φορέας    :  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Μέλος ομάδας διοίκησης του έργου: Εφαρμογή του διπλογραφικού  συστήματος στους Δήμους και στις Κοινότητες της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας
Εγγρ. ΕΠΙ 124/21-10-2002 Φορέας:  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ΠΑΜΑΚ. Μέλος ομάδας εργασίας του έργου : Πρόγραμμα κατάρτισης      Εργαζομένων στους ΟΤΑ
Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 41489/2002,ΦΕΚ 1347/Β΄/ 17.10.2002. Φορέας: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Μέλος της ομάδας εργασίας και εκπροσώπηση σε Συμβούλια, Επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου, για το έργο: Εκσυγχρονισμός του Θεσμικού Πλαισίου οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης ΟΤΑ (διπλογραφικό σύστημα)
  Διδακτική εμπειρία (ενδεικτικός κατάλογος)
2014 - Σήμερα Φορέας: BLUE VALUE ΑΕ Δεκάδες Σεμινάρια σε εργαζόμενους στις ΠΕΔ, τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου με θέματα θεσμικού πλαισίου που άπτονται της πλούσιας βιβλιογραφίας του ιδίου
2007 - 2014 Φορέας: O.T.S A.E. Δεκάδες Σεμινάρια σε εργαζόμενους στις ΤΕΔΚ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με θέματα θεσμικού πλαισίου που άπτονται της πλούσιας βιβλιογραφίας του ιδίου.
Φεβ. 2007 Διοργανωτής:  ΤΕΔΚ  Ν. Πρέβεζας Επιμόρφωση μελών ΔΣ και υπαλλήλων ΟΤΑ - Πρέβεζα
Ιαν. 2007 Διοργανωτής:  ΥΠΕΣΔΔΑ, ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας - Βόλος
Δεκ. 2002 Διοργανωτές : ΚΕΔΚΕ – ΕΕΤΑΑ Κατάρτιση των αιρετών που εξελέγησαν στις τελευταίες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές - Θεσσαλονίκη
Σεπ. 2000 Διοργανωτής:  ΤΕΔΚ  Ν. Λάρισας Επιμόρφωση υπαλλήλων και Αιρετών - Λάρισα
Σεπ. 1999 Διοργανωτής:  ΤΕΔΚ  Ν. Χαλκιδικής Επιμόρφωση υπαλλήλων και Αιρετών -  Χαλκιδική
Σεπ. 1999 Διοργανωτής:  ΤΕΔΚ  Ν. Ξάνθης Επιμόρφωση υπαλλήλων και Αιρετών - Ξάνθη
Ιουλ. 1999 Διοργανωτής:  ΤΕΔΚ  Ν. Φλώρινας Επιμόρφωση υπαλλήλων και Αιρετών - Φλώρινα
Αυγ. 1998 - Νοε. 1999 Διοργανωτές:  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,   Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών   Ασφαλίσεων, ΚΕΔΚΕ, ΟΑΕΔ και ΕΕΤΑΑ. Πρόγραμμα Κατάρτισης νέων Επιστημόνων
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1 Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα:
α) Συγγραφικό  έργο συναφές με το αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα-βιβλία:
  ·      ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΩΝ,     ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 1996. Έκδοση Δήμου Καλαμαριάς. ·      ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ      ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 1997. Έκδοση του ιδίου. ·      ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Ν 1894/90, 1997. Έκδοση του ιδίου. ·      ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ, Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 1998, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 2006, Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2008, Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2009, Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) 2015. Έκδοση του ιδίου. ·      ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 1998,    Β΄  ΕΚΔΟΣΗ 2002, Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2007, Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2011, Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2015. Έκδοση του ιδίου. ·      ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 1999, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 2000, Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2003, Δ΄-ΣΤ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2007, Ζ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2008, Η΄ ΕΚΔΟΣΗ 2009, Θ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2011, Ι΄ ΕΚΔΟΣΗ 2013, ΙΑ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2015. Έκδοση του ιδίου. ·      ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 2000, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) 2013, Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) 2015 . ·      ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΟΤΑ, 2001. Έκδοση του ιδίου. ·      ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 2001, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ    2004, Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2008. Έκδοση του ιδίου. ·      ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ, Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 2002, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 2009. Έκδοση του ιδίου.
β) Συγγραφή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά
  ·      «Ο έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ», περιοδικό Τοπική Αυτ/ση –Αποκέντρωση, τεύχος 5-6/1991 ·      «Η επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων», περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκηση- Αποκέντρωση (Δίμηνη Επιθεώρηση Απρίλης-Ιούνης 1994) ·      «Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των δημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων», Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου έτους 1997 ·      «Οξύτατα φαινόμενα δυσλειτουργίας στους Δήμους και τις Κοινότητες», περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκηση- Αποκέντρωση, τεύχος 1/1997 ·      «Δημοτικοί (πρώην κρατικοί) παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί», περιοδικό Δήμος, τεύχος 1/2000 ·      «Το επίδομα ειδικής απασχόλησης του προσωπικού των ΟΤΑ», περιοδικό Δήμος, τεύχος 5/2001 ·      «Επίδομα διαχειριστικών λαθών», περιοδικό Δήμος, τεύχος 7/2001 ·      «Η ευθύνη των ταμειακών υπαλλήλων των ΟΤΑ για την πληρωμή μη νόμιμων δαπανών», περιοδικό Δήμος, τεύχος 8/2002 ·      «Η υποχρέωση των Δήμων και Κοινοτήτων για συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις-Αναγκαστική εκτέλεση κατά των ΟΤΑ», περιοδικό Δήμος, τεύχος 2/2004 ·      «Το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων», περιοδικό Δήμος, τεύχος 3/2005 ·      Κατά το χρονικό διάστημα 1994-2000 τακτικός αρθρογράφος στη δεκαπενθήμερη συνδρομητική εφημερίδα «Δημοτικός και Κοινοτικός Τύπος» (ιδιοκτησίας Ν.Παπανικολάου, Σωνιέρου 20, Αθήνα), στην οποία δημοσιεύτηκαν πάνω από 120 μελέτες του για διάφορα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
  ·      Ονομασία συνεδρίου             :  Συνενώσεις των ΟΤΑ Διοργανωτής                     :   ΚΕΔΚΕ Ημερομηνία                       :  από  26/3 έως 28/3/97 Τόπος                                    :   Ηράκλειο Κρήτης