Παναγιώτης Τσαρδακλής – PKF EUROAUDITING S.A.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχιούχοs  τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τελειόφοιτος Μεταπτυχιακός φοιτητής στο 2ετές  Μ.Π.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική.

Τελειόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού τμήματος της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του Ινστιτούτου  Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

  • Μέτοχος (partner ) στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών “PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΉ Α.Ε. από την 1/10/2013 μέχρι Και σήμερα.
  • Στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών «RSM GREECE Α.Ε.» από την 18/5/2009 έως την 30/6/2013, ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
  • Στην Οικονομική υπηρεσία της ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, ΜΟΔ Α.Ε. από την 25/9/2008 έως και την 30/4/2009 όπου και παραιτήθηκα.
  • στην εταιρία Ορκωτών Λογιστών ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.’’ από την 15/2/1999 έως την 5/9/2008.

Στην διάρκεια του ελεγκτικού μου έργου,  έχω διενεργήσει λογιστικούς,  εσωτερικούς  και διαχειριστικούς ελέγχους καθώς και εκτιμήσεις του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, πραγματογνωμοσύνες, έργα ειδικών ελέγχων due diligence, κτλ.

Επίσης έχω διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής του αρ. 25 του  Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228/2011) σε πολλά Νοσοκομεία  και   Δ.Ε.Κ.Ο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ- ΜΗΤΡΩΑ:

  • Μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις , του Υπουργείου Οικονομικών, βάση των υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 408/4.3.2008 και 1719/3.11.2008 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) με αριθμό μητρώου 2257.

ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ:

  • Δημοσίευση άρθρου με θέμα την «εκκαθάριση επιχειρήσεων» στο εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό «ΕΨΙΛΟΝ 7» (τεύχος 206(407)/2.6.2006.
  • Δημοσίευση άρθρου με θέμα την «παρακολούθηση από φορολογικής και λογιστικής πλευράς των επισφαλών απαιτήσεων» στο ως ανωτέρω οικονομικό περιοδικό (τεύχος 217(418)/8.9.2006).
  • Δημοσίευση στην ηλεκτρονική έκδοση E-magazine του οικονομικού περιοδικού «ΕΨΙΛΟΝ 7» με θέμα τις Ενδοομιλικές συναλλαγές και φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τα οριζόμενα των άρθρων 2 και 50 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 1 του Ν. 4174/2013 στο τεύχος της 19.4.2016.