Κοντζίνος Παύλος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών ΠΚΜ

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Reading (Μεγ. Βρετανία). Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης / ΙΗ Εκπαιδευτική Σειρά).

Έχει εργαστεί στη Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μετέπειτα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δεκ. 2007 – Ιούνιος 2011) με αντικείμενο τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2011 – Μάιος 2016 υπηρέτησε στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο την ένταξη συγχρηματοδοτούμενων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ από τον Ιούνιο 2016 έχει οριστεί Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚΜ με αντικείμενο τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και για το σύνολο της ΠΚΜ. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος είναι και η Κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και η φυσική και λογιστική παρακολούθηση της αποθήκης υλικών.