Αλέξανδρος Ντούλας – Manager, Geospatial Products Consortis

Ο Ντούλας Αλέξανδρος είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γεωπληροφορική. Διαθέτει έντεκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διάρκεια των οποίων έχει ασχοληθεί με έργα του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα κυρίως στους τομείς της τοπογραφίας και του κτηματολογίου. Πλέον, κύρια ενασχόληση του αποτελούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η βελτίωση ήδη υπαρχόντων εφαρμογών γεωπληροφορικής καθώς και η ανάπτυξη νέων. Ταυτόχρονα, έχει ασχοληθεί με τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων ακίνητης περιουσίας για πλήθος ΟΤΑ και την παροχή τεχνικών συμβουλών για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτή.